Redakcija

Glavni i odgovorni urednik
Ljubiša Miodragović

Zamenik urednika
Bojan Jović

Lektura i korektura
Ivana Vujnović

Saradnici
Ana Eraković, Dragan Petric, Milan M. Milošević, Nikola Marković, Srboljub Stojanović

Adresa osnivača i izdavača
Hi-Files Group d.o.o.
Subotička 23
11050 Beograd, PAK 144411
Tel: 063/8866-486

Web adresa
www.hi-files.com

e-mail
[email protected]

ISSN broj
1820-2950

Štamparija
Alta Nova, Zemun

Distribucija
Global Press, Beograd

Radno vreme
Redakcija magazina je zatvorena za posetioce do kraja pandemije.

CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 681.848
Hi-Files : audio video magazin : Best audio & Video experience / glavni i odgovorni urednik Ljubiša Miodragović. – 2004, br. 1-. – Beograd (Subotička 23) : Hi-Files Group, 2004 – (Beograd : Alta nova). – 29 cm, Dvomesečno ISSN 1820-2950 = Hi-Files COBISS.SR-ID 116467980

Časopis Hi-Files, kao ni njegovi urednici, saradnici i članovi uređivačkog kolegijuma nisu odgovorni za sadržaj, istinitost i verodostojnost oglasa. Ako ste kupili proizvod reklamiran u našem časopisu i niste zadovoljni njime, pišite nam na adresu redakcije. Slanjem bilo kakvog materijala na adresu ili e-mail redakcije časopisa pošiljalac je saglasan sa objavljivanjem poslatog sadržaja na stranicama časopisa i isti vam neće biti vraćen. Strogo je zabranjeno bilo kakvo reprodukovanje materijala objavljenog u časopisu bez pismene saglasnosti urednika časopisa Hi-Files.