U ovom tekstu pronaći ćete rečnik termina povezanih sa digitalnim zapisom i CD medijima, kao i nekoliko saveta za poboljšanje zvuka vašeg CD plejera.

Rečnik CD, CD-R i SACD pojmova

Analog record level control – kontrola jačine analognog snimka
CD rikorderi sa ovom funkcijom omogućavaju podešavanje jačine pri snimanju kada se ono vrši sa analognog izvora, poput audio trake, radio-prijemnika ili gramofonske ploče. Ova mogućnost je posebno bitna prilikom sastavljanja kompilacijskih diskova, jer u tom slučaju možemo izjednačiti nivo signala snimaka sa različitih izvora i postići isti nivo jačine snimka na čitavom disku.

CD-R – audio i data
CD-R označava diskove na koje je moguće samo jednom zapisati (snimiti) željeni materijal. Jednom snimljen i finalizovan, audio CD-R može biti reprodukovan na gotovo svim kućnim, auto i portabl CD plejerima, kao i u kompjuterskim CD drajvovima. Ali, CD-R više ne može biti presnimljen. Standardi kapaciteta CD-R medija su 74 i 80 minuta.

CD-R mediji su podeljeni na audio (muzičke) i data (podaci) diskove. Diskovi sa oznakom audio su predviđeni za snimanje na kućnim CD rikorderima, kao i na kompjuterskim CD-R/RW drajvovima i nešto su skuplji od data diskova. Nasuprot njima, data diskovi koštaju manje, ali mogu biti snimljeni samo na kompjuterskim CD-R/RW drajvovima. Takođe, treba imati na umu da veoma jeftini prazni CD-R mediji često nisu zadovoljavajućeg kvaliteta, te snimanje na njima često ne može biti uspešno ili je snimljeni materijal kasnije nemoguće očitati.

CD-RW (audio i data)
Za razliku od CD-R medija, CD-RW je oznaka za diskove na koje se može snimati i više puta. Kada je audio CD-RW medij snimljen i finalizovan, on može biti reprodukovan na većini standardnih CD i DVD plejera (što je plejer noviji, veća je verovatnoća da je kompatibilan sa CD-RW medijima). Međutim, kada poželite da promenite izbor pesama na CD-RW mediju, jednostavno ga možete obrisati i snimiti novi sadržaj, i tako 30 do 50 puta. U svemu ostalom CD-RW medij je isti kao i CD-R – standardi kapaciteta su 74 i 80 minuta, a razlike između audio i data CD-RW medija su iste kao kod već opisanih CD-R medija. Bez obzira na očigledne prednosti, CD-RW mediji nisu dostigli popularnost "starijeg brata" sa oznakom CD-R, jer koštaju više, a pritom su kompatibilni sa manjim brojem tipova CD plejera.

CD-R/RW deck
Drugi naziv za CD rikorder. Oznaka CD-R/RW govori da je u pitanju uređaj koji može da snima i reprodukuje i CD-R i CD-RW medije.

CD Text
CD plejeri sa oznakom CD Text display su sposobni da prikažu naziv diska, kao i imena izvođača i numera na disku. Najčešće su ove informacije prikazane na glavnom displeju uređaja, ali mogu biti očitane i na displeju daljinskog upravljača ili na TV ekranu (zavisno od tipa uređaja). Naravno, neophodno je da su ovi podaci prethodno snimljeni na disk sa ostalim sadržajem. CD-R/RW rikorderi sa oznakom CD Text entry omogućuju upisivanje naziva diska, izvođača i numere prilikom snimanja diska.

D/A converter
D/A konverter (digital-to-analog converter; DAC) je uređaj koji konvertuje numeričke (digitalne) vrednosti, zapisane na disku, u seriju impulsa različitog napona, koji predstavljaju analogni audio signal. Na taj način se digitalni zapis pretvara u muziku. Većina CD plejera koristi jednobitske D/A konvertere, dok su pojedini opremljeni multibitskim konverterima. Takođe, većina DVD plejera koristi multibitske konvertere, a oba tipa (i jedno- i multibitski) pružaju izuzetan kvalitet zvuka.

Digital output – digitalni izlaz
Dva najčešća tipa digitalnih izlaza su optički i koaksijalni. Optička digitalna konekcija zahteva povezivanje fiber-optičkim kablom, opremljenim toslink konektorima, dok portabl digitalni uređaji uglavnom poseduju optičke mini-konektore. Koaksijalna digitalna konekcija koristi standardne (RCA) konektore i posebno dizajniran koaksijalni digitalni kabl, prilagođen većem frekventnom opsegu digitalnih signala.

Digital record level control – kontrola jačine digitalnog snimka
CD rikorderi sa ovom funkcijom omogućavaju podešavanje jačine snimka kada se snimanje vrši sa digitalnog izvora. Ova mogućnost je posebno bitna prilikom sastavljanja kompilacijskih diskova, jer u tom slučaju možemo izjednačiti nivo signala snimaka sa različitih izvora i postići isti nivo jačine snimka na čitavom CD-u. Kod rikordera opremljenih samo kontrolom jačine analognog snimka (analog record level control) takođe je moguće kontrolisati i jačinu digitalnog snimka, ali se u tim slučajevima mora računati na mali gubitak u kvalitetu snimka, usled neophodne digitalno-analogne, a potom ponovo analogno-digitalne konverzije.

Direct disc (track) access
Ova funkcija omogućava direktno pristupanje željenom disku (u slučaju multi CD plejera) ili numeri na disku. To praktično znači da je, ukoliko želite da odmah pređete na numeru broj 7 na disku, dovoljno da pritisnete taster sa tim brojem. Zavisno od tipa plejera, funkcija može biti dostupna sa prednjeg panela, daljinskog upravljača, ili i jedno i drugo.

Disc exchange
Dozvoljava reprodukciju jednog diska dok se vrši zamena ostalih (kod multi-CD plejera).

Disc naming
Omogućava upisivanje naziva diskova. Uneti nazivi se potom prikazuju na displeju na prednjem panelu CD plejera, displeju daljinskog upravljača ili na TV ekranu (zavisno od tipa uređaja).

DSD (Direct Stream Digital)
DSD predstavlja naprednu tehnologiju digitalnog zapisivanja zvuka i čini osnovu SACD formata. Standardni CD audio zapis sadrži 44.100 semplova u sekundi, enkodiranih u rezoluciji od 16 bitova. Nasuprot tome, DSD koristi jednobitsku rezoluciju, ali sa 2,82 miliona semplova u sekundi, što znači da sadrži četiri puta više informacija. Finalni rezultat je kvalitet reprodukcije, koja je toplija, prirodnija i "više analogna" nego sa bilo kog standardnog CD-a.

Frequency response – frekventni odziv
Svaki CD plejer precizno reprodukuje pun frekventni opseg koji ljudski sluh može da registruje.

Internal dubbing
Pojedini CD rikorderi opremljeni su dodatnim CD drajvom koji služi samo za reprodukciju. Kod takvih uređaja moguće je izvršiti direktno kopiranje (snimanje) sadržaja sa jednog diska na drugi, a ta funkcija naziva se internal dubbing. Modeli sposobni za 2x ili 4x brzo kopiranje omogućavaju kopiranje čitavog diska za polovinu, odnosno četvrtinu punog vremena trajanja diska.

Mic input – ulaz za mikrofon
Neki CD plejeri i rikorderi poseduju ulaz za mikrofon, dozvoljavajući snimanje glasa ili instrumenta na CD.

Mic mixing
Gotovo svi CD rikorderi opremljeni internal dubbing funkcijom i ulazom za mikrofon (mic input) podržavaju i mic mixing. Ova funkcija omogućava snimanje glasa ili instrumenta sa mikrofona, zajedno sa muzikom koja se reprodukuje sa dodatnog CD drajva, na prazan CD-R/RW u drajvu za snimanje. Neki CD rikorderi takođe dozvoljavaju kombinovanje zvukova sa mikrofona sa drugim izvorom zvuka povezanim na CD rikorder, pa čak i sa zvukom sa dodatnog lokalnog drajva u isto vreme.

Multiple CD player control – multipla CD kontrol
Dozvoljava paralelno povezivanje više kompatibilnih CD plejera istog proizvođača, omogućavajući kontrolisanje čitave grupe preko jednog CD plejera.

Music groups – muzičke grupe
Pojedini multi-CD plejeri džuboks tipa (kapaciteta više desetina diskova) omogućavaju grupisanje diskova (prema izvođaču, muzičkom žanru, omiljenim diskovima…) za kasniju reprodukciju po zadatom kriterijumu.

Peak level search
Posebno korisna prilikom snimanja, ova funkcija skenira čitav disk, pronalazi najglasniji pasaž i zatim ga ponavlja kako bismo podesili nivo jačine snimka po toj vrednosti. Skeniranje diska traje oko minut.

PCM (Pulse Code Modulation)
PCM (impulsno kodna modulacija) predstavlja standard prenosa i semplovanja signala, korišćen kod brojnih digitalnih audio formata (CD, MD, DAT…). Standardni diskovi koriste PCM pri frekvenciji semplovanja od 44,1 kiloherc, enkodirano u 16-bitskoj rezoluciji.

Permanent memory – trajna memorija
Opcija prisutna prvenstveno kod multi-CD plejera. Po želji, uređaj može memorisati deo sadržaja određenog diska, kako bi ga pri svakoj sledećoj reprodukciji prepoznao. Takođe, mnogi modeli dozvoljavaju unos naziva CD-a, koji se prilikom narednih reprodukcija očitava na displeju.

Pitch control
Relativno retka funkcija kod CD rikordera, koja omogućava veoma precizno povećanje ili smanjenje brzine reprodukcije – sjajan dodatak za DJ-eve i muzičare.

Program delete
Standardno programiranje CD plejera za reprodukciju samo pojedinih numera sa diska podrazumeva odabiranje željenih numera, dok funkcija Program delete omogućava i obrnutu varijantu – brisanje neželjenih numera.

Random play – nasumična reprodukcija
Omogućava reprodukciju numera na disku po izmenjenom, nasumičnom redosledu.

Sampling rate
U procesu digitalizacije analognog audio signala, analogno-digitalni konverter velikom brzinom, u pravilnim i veoma kratkim vremenskim intervalima, beleži amplitudu analognog signala. Izmerene vrednosti zatim su konvertovane u binarne, digitalne vrednosti – jedinice i nule – i u tom obliku bivaju i zabeležene na CD, MD ili bilo koji drugi format digitalnog audio nosača. Termin sampling rate (ili sampling frequency) označava količinu zabeleženih vrednosti amplitude u jedinici vremena. Standardna vrednost za CD je 44,1 kiloherc, odnosno 44.100 zabeleženih vrednosti u sekundi.

Sampling rate converter
Konvertuje digitalne signale različitih frekvencija na 44,1 kiloherc (CD standard). Većina CD rikordera poseduje ovu opciju, pružajući nam na taj način dodatne mogućnosti kod snimanja sa različitih digitalnih izvora. Pored frekvencije od 44,1 kiloherc, standardnih za CD i MD, u upotrebi su još i 32 (DAT) i 48 kiloherca (DAT i digitalni satelitski audio). CD rikorderi sa funkcijom sample rate converter bypass dozvoljavaju zaobilaženje opisane konverzije, omogućavajući tako stvaranje digitalne kopije kod koje je frekvencija digitalnog signala, a samim tim i količina pohranjenih informacija, istovetna kao kod originala.

Skip track ID
CD rikorderi sa ovom funkcijom omogućavaju, tokom finalizacije diska, obeležavanje pojedinih snimljenih numera, u cilju kasnijeg neočitavanja istih (zbog sadržanih grešaka ili neželjenog materijala). Prilikom kasnije reprodukcije tako snimljenog diska, CD/DVD rikorderi i plejeri koji podržavaju ovu funkciju će obeležene numere automatski preskočiti, dok će oni koji ovu funkciju ne podržavaju očitati sve numere.

Signal-to-noise ratio (odnos signala i šuma)
Označava količinu audio signala u poređenju sa neželjenim zvukovima (šum, smetnje…). Što je odnos između signala i šuma viši, zvuk je "čistiji".

Track programming
Omogućava programiranje CD plejera za reprodukciju samo pojedinih numera sa diska, po redosledu ili nasumično (random).

Variable line outputs
Omogućava podešavanje jačine izlaznog signala CD plejera na samom plejeru, odnosno preko njegovog daljinskog upravljača. Posebno korisna funkcija kada pojačalo ili risiver nisu opremljeni sopstvenim daljinskim upravljačem.

Tweak CD plejera

Pet brzih i "besplatnih" saveta kako da poboljšate zvuk i performanse vašeg CD plejera:

1. Postavite plejer na savršeno ravno i stabilno postolje, kao što je polica namenjena isključivo za Hi-Fi. Sklonite podalje sve mehaničke uređaje, uključujući i TV.

2. Koristite izolacione elemente, kao što su šiljci (spajkovi) ili kupolasta podnožja. Učvrstite kućište uređaja, kako biste eliminisali rezonanciju. Zategnite sve šrafove, a ukoliko imate dovoljno znanja i hrabrosti pritegnite i one šrafove unutar samog plejera.

3. Očistite sve kompakt diskove, naročito pre slušanja, čak i ako su potpuno novi. Koristite kvalitetne tečnosti za čišćenje, a budite sigurni da je i sam materijal za čišćenje potpuno čist. Pamučna vata je dobro, jeftino i pristupačno sredstvo za čišćenje.

4. Očistite sve konektore na izlazu plejera i ulazu pojačala, bar na svakih šest meseci.

5. Unapredite svoje kablove za napajanje i interkonekcije, naročito na jeftinijim uređajima.