Jump to content


EXPOSURE


ozzy

Recommended Posts

@Ozzy,

mozes li da pokrenes jednu novu temu (mozda cak u Vintage) o Exposure-u generalno?

Moji pravci razmisljanja su (zasad) vise Audiolab i Musical Fidelity, ali bih voleo da vise saznam i o Exposure-u.

Pa ako te ne mrzi, ...

Evo, na Perin "zahtev" odluÄih da, u okviru svojih mogućnosti, podignem nivo svesti :D Älanova ovog foruma kada je u pitanju engleski hifi proizvoÄ‘aÄ EXPOSURE. PokuÅ¡aću da napiÅ¡em poneÅ¡to o samoj firmi, Äoveku Äiji je EXPOSURE brainchild, osvrnuću se na pojedine modele itd. PiÅ¡em iz vugla, ne zamerite ako bude greÅ¡aka i nepreciznosti, informacija o EXPOSURE nikad nije bilo previÅ¡e a sada ih ima sve manje i manje. U odsustvu marketinga i estradnih deÅ¡avanja, cela priÄa se svela na tihi rad jednog Äoveka tokom 3 decenije i sjajne sprave koje su iz tog rada proiziÅ¡le. Dakle...

John Farlowe se pre formiranja EXPOSURE neko vreme muvao u pro krugovima, kako u sferi studijske tehnike (MIDAS), tako i u domenu ozvuÄenja (Äuveni HIWATT), otud se Äesto pominje u istoj reÄenici sa imenima poput Pink Floyd, The Who, Jethro Tull, David Bowie itd. EXPOSURE je osnovan daleke 1974 godine i dugi niz godina se specijalizovano bavio izradom hi-fi amplifikacije. Firma je uvek radila u delimiÄnoj senci velikih ostrvskih imena Å¡to je verovatno direktna posledica Äinjenice da Farlowe nikad nije gajio tu vrstu ambicije - od prvog dana pa do prodaje brenda Exposure Malezijcima 25 godina kasnije John je bio i direktor, i dizajner i PR pa je Äak i sam sklapao ureÄ‘aje. Ovde se može povući i (prva) zanimljiva paralela sa NAIM-om. Kompanije su nastale otprilike u isto vreme, koncepcijski je teÅ¡ko naći dve sliÄnije na planeti Zemlji a opet razvojni put im je bio sasvim drugaÄiji. Farlowe je od prvog do poslednjeg dana radio na isti naÄin, u senci, ostavivÅ¡i za sobom familiju kvalitetnih i respektabilnih ureÄ‘aja prepoznatljivog stila, dok je osnivaÄ NAIM-a, pokojni Julian Vereker, već na samom poÄetku karijere spoznao moć reklame i zajedno sa Ivor Tiefenbrun (LINN) krenuo u marketinÅ¡ki pohod koji je i danas, skoro 10 godina posle njegove smrti, na hifi tržiÅ¡tu gotovo bez konkurencije. Iako se po raznim forumima Farlowe i Vereker Äesto pominju kao primerni hifi dizajneri, ovaj drugi to zapravo, ako ne raÄunamo sam poÄetak rada firme, to nikada nije ni bio. Vereker se bavio menadžmentom i promocijom kompanije, izdavaÄkom delatnošću u okviru NAIM i za svoju duÅ¡u dizajnirao bicikle, Äamce i sliÄno. Dizajneri samih ureÄ‘aja su se menjali pa tako i zvuÄni signature, izgled i kvalitet NAIM ureÄ‘aja. Od pomenute trojice samo Farlowe nije zaslužio svoju stranicu na Wikipediji. E sad, kada smo i to utvrdili, da vidimo iza kakvog je to koncepta stajao Farlowe? Osvrnimo se naÄas na profil Äoveka, iz usta tj. pera jednog njegovog saradnika:

“How is it that some systems can sound ok sonically, but not satisfy musically? Here's a thought: Look at who designed it. It should come as no surprise that a product will reflect the priorities of the person responsible for it. It has come as no suprise to me that the person responsible for the performance of Exposure products, John Farlowe, is an unabashed MUSIC LOVER. In fact, John would much rather talk about music, interesting, travel experiences or even the weather it seems, before hifi! The products manifest that enthusiastic love of music. Not philosophy. Not technology. Perhaps gardening... but music comes first. Not that Exposure is alone in crafting exceptional gear, but from experience I'd say that the list is much shorter than it is longer...“

Farlowe je inaÄe bio veliki diskofil i strastveni gramofondžija, kao i poÅ¡tovalac SHAHINIAN zvuÄnika. Legenda kaže da su Exposure proizvodi testirani baÅ¡ na Diapasonima. Druga legenda kaže da je Brian O'Rourke (RUARK) svoje proizvode testirao i optimizovao upravo koristeći Exposure amplifikaciju. Kao i Farlowe, ni ova dvojica nisu marila za marketing i za svoj status (i status kompanije) su se izborili iskljuÄivo kvalitetom. InaÄe, kao najÄešći partneri za Exposure amplifikaciju pominju se upravo Ruark kao i Royd, Spendor i Epos.

Ja nisam elektroniÄar te ne mogu da komentariÅ¡em sadržaj njegovih black boxes ali ono Å¡to i laik može da primeti je da njegovi ureÄ‘aji iznutra viÅ¡e liÄe na pristojne DIY uretke nego na komercijalne ureÄ‘aje. Razlog je naravno opet isti – izmeÄ‘u Johnove zamisli i realizacije iste nije stajao niko. Nikakvi dizajneri Å¡arenih kutija, finansijska odeljenja, marketinÅ¡ki struÄnjaci itd. Å to je zamislio to je i pravio. Dok se od toga moglo živeti, tako je i radio. Kada se viÅ¡e nije moglo, prodao je firmu i otiÅ¡ao u toplije krajeve. Dakle, obiÄne crne kutije sa slabaÅ¡nim fiziÄkim appealom (pogotovo stariji model), sa Äesto grotesknim estetskim detaljima. U kutijama po pravilu oversized napajanja i minimalistiÄka topologija u efikasnoj i robustnoj izradi. AB klasa, regulacija, skromna nominalna snaga ali realno visok driving kapacitet, mali broj izlaznih tranzistora, bez zavojnica u izlazu, hladan rad. Iako su pojedini delovi kustomizirani za Exposure, kvalitet ugraÄ‘ivanih delova je uglavnom zdravorazumski, dakle bez kineskog i ostalog jednokratnog Ä‘ubreta ali i bez boutique preterivanja koja bi nepotrebno opterećivala cenu. Sva uparivanja unutar stereo komponenata ili mono parova su u 1%, na raÄun lemova, fiziÄke izrade i uopÅ¡teno pouzdanosti nisam viÄ‘ao negativne komentare.

To be continued...

:(

post-792-128510816037_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Par teza, kao smernice za nastavak:

a) spisak modela do prodaje Malezijcima,

:( spisak modela posle prodaje Malezijcima,

c) kratke karakteristike i eventualne preporuke

d) eventualni konstruktivni i koncepcijski "zaokreti"

e) gruba procena cena na S/H trzistu

f) poredjenje modela sa drugim UK proizvodjacima (Naim, Musical Fidelity, Audiolab, Magnum, ...)

Link to comment
Share on other sites

Sada bih ukratko predstavio Exposure ureÄ‘aje. Farlowe se nije bavio proizvodnjom hifi linija, polje njegovog rada bila su ekskluzivno pojaÄala snage, pretpojaÄala i integrisana pojaÄala. Da, bilo je par izuzetaka ali o tome malo kasnije. InaÄe, dosta je teÅ¡ko napraviti neku hronoloÅ¡ku listu poÅ¡to su neki modeli raÄ‘eni i po 10 i viÅ¡e godina, sa blagim unapreÄ‘enjima ili estetskim updatovima a zadržavali su staro ime. TakoÄ‘e, postojale su npr. stereo i mono izvedbe istog ampa, zatim recimo isti preamp je pravljen u varijanti internog ili externog napajanja, da ne pominjem raznorazne anniversary i sliÄne edicije. Modeli su se ponekad razlikovali samo po nalepnici na poleÄ‘ini ureÄ‘aja. PokuÅ¡aću da napravim neku osnovnu podelu kako ne bi iÅ¡li u sitna crevca i opterećivali se detaljima.

PoÄnimo sa snagaÅ¡ima - Farlowe je pravio baziÄno 4 razliÄita power ampa – IV, VIII, XVI i XVIII, uz brojne varijacije i inkarnacije istih.

IV i VIII pripadaju starijoj generaciji.

IV je bio jaÄi model i u baziÄnoj varijanti imao je 70W/ch i bio je dostupan u dve podvarijante – sa ili bez +/-24V izvoda za napajanje preampa. JaÄa varijanta IV imala je i „DUAL REGULATED“ u podnaslovu i za razliku od osnovne verzije bila je u potpunosti regulisana, imala 2 trafoa i 10w viÅ¡e ali bez izvoda za napajanje preampa. IV DR je dugo pravljena, doživela je nekoliko estetskih preobraženja i sitnih doterivanja layouta, tako da uz opis IV Äesto ide i neko Mk1, Mk2 itd.

VIII je bio niži model. Circuit je bio praktiÄno identiÄan IV uz ekonomiÄnije napanje. Standardna verzija je nudila 50W/ch uz izvod za napajanje preampa. Model sa sufiksom SUPER je imao 55W/ch ali bez izvoda za napajanje. NajaÄa verzija VIII je u podnaslovu imala „MONO REGULATED†I shodno nazivu, radilo se o potpuno regulisanim mono blokovima od po 40W.

XVIII spada u noviju generaciju Expo snagaÅ¡a (by Farlowe) i predstavlja niži model, tj. VIII za devedesete. Postoji u obiÄnoj i SUPER varijanti, mislim da je razlika u nekih 5W/ch i to Å¡to SUPER model poseduje dupli set biwire terminala. Dakle 70 odnosno 75W/ch. Neće vas zbuniti ako kažem da postoji i XVIII MONO varijanta, dakle mono blokovi.

Sada verovatno pretpostavljate da je XVI pandan IV ali ne… devedesetih je XVIII bio slabiji model, IV je bio I dalje aktuelan i guran kao jaÄi a XVI je bio totalni vrh produkcije i van domaÅ¡aja Å¡ire hifi publike. Radi se o mono blokovima, potpuno regulisanim, sa trafoima od po 1000V, 120W/ch I preko 30 kg po komadu. Ovo je vrhunski Exposure snagaÅ¡ i relativno se retko može naći SH, to jednostavno niko ne želi da proda.

To be continued...

:(

post-792-128510816072_thumb.jpg

post-792-128510816134_thumb.jpg

post-792-128510816145_thumb.jpg

post-792-128510816166_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

PretpojaÄala... u suÅ¡tini 5 baziÄnih modela, opet sa nekoliko podverzija.

VII je standardni Expo preamp stare generacije. 3 ulaza, od kojih je jedan povezan na switchable MM/MC phono stage. Ne poseduje sekciju napajanja već se napaja povezivanjem na verzije IV i VIII snagaša koje to omogućavaju ili na nezavisne Expo PSU o kojima ćemo govoriti kasnije. Pored osnovne SINGLE verzije, postoji i DUAL verzija koja zahteva 2 nezavisna Expo PSU za ultimativnu separaciju kanala.

XI je jaÄi model, osim zvuÄnih poboljÅ¡anja ima i viÅ¡e (5) ulaza (MM/MC included) i record selektor. Zahteva Expo PSU za napajanje.

XIV je najbolji Expo preamp, takođe poseduje phono ulaz i zahteva eksterno napajanje.

XVII je preamp novije generacije, prvi sa internim napajanjem. Poseduje 5 linijskih ulaza i phono sa MM ili MC stage-om.

XIX je verzija XVII bez phono stage.

XXI je poslednji Farlowe preamp, ima daljinac ali i samo linijske ulaze (6), nema phono.

To be continued...

:(

post-792-128510816175_thumb.jpg

post-792-128510816193_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Napajanja:

VI je baziÄan PSU starije generacije, napaja VII preamp. U sluÄaju verzije VII DUAL, potrebna su 2 komada ovog PSU.

XII je napredniji PSU starije generacije, predviđen da napaja VII ili XI preampe.

IX je najbolji Expo PSU, predviđen za napajanje XIV preampa.

To be continued...

:(

post-792-128510816215_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Integralci: svi regulisani, uglavnom dostupni i u obiÄnim i SUPER verzijama, od kojih su ove druge dosta novije, imaju biwire terminale i koji W viÅ¡e.

X - prvi Exposure integralac, 35W po kanalu, mogućnosti instalacije MM ili MC kartice.

XV - 60W/ch (SUPER), znatno poboljšan u odnosu na X, 4 linijska inputa i mogućnost instalacije MM ili MC kartice.

XX - 60W/ch (SUPER), sliÄno XV ali bez phono stage-a.

XXV :( - 60W/ch, poslednji Farlowe integralac, ima daljinac, pasivnu preamp sekciju ali nema phono stage. 6 linijskih ulaza. :D

To be continued...

:D

post-792-128510816231_thumb.jpg

post-792-128510816243_thumb.jpg

post-792-128510816249_thumb.jpg

post-792-128510816256_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Pored pojaÄavaÄkih elemenata Farlowe je napravio i:

CD PLAYER koji se upravo tako i zvao. Pripadao je poslednjoj generaciji Farlowe uređaja. Baziran na Philips transportu i intenzivno hvaljen kao jedan od "najanalognijih" odnosno najmuzikalnijih cd playera ikad napravljenih.

XIII phono stage, takođe poslednja generacija, predviđen za rad sa XXV integralcem ili XXI preampom.

V aktivna skretnica

EXPANDER proÅ¡irivaÄ linijskih ulaza za preampe poput VII

I naravno, Exposure interkonekt i zvuÄniÄki kablovi. Interkonekti su isporuÄivani besplatno uz komponente a zvuÄniÄke su dileri sekli na licu mesta prilkom kupovine Exposure ampova. Exposure je poput NAIM-a osetljiv na tip zvuÄniÄkog kabla te je korišćenje kablova poput Kimber, Goertz, CAT5 strogo zabranjeno.

To be continued...

:(

post-792-128510816331_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Najeftinija ulaznica u Exposure kamp verovatno je neka od starijih pre-power kombinacija tipa VII+VIII, eventualno sa VI napajanjem. Naravno, pod uslovom da možete da živite sa ovim... :D

Iako će to da svira ko ludo za sitnu kintu, mislim da je najbolja kupovina za normalan svet ipak neki od integralaca - super XV ako sluÅ¡ate i gramofon poÅ¡to je phono fantastiÄan ili XXV ako vam phono nije prioritet. Naravno i XX je sasvim razuman izbor. Jednostavnije je za upotrebu i bar desetak godina novije od ovih starih separatnih komponenata. Expo integralci iz druge polovine devedesetih na engleskom Ebayu idu za 250-500 gbp, zavisno od stanja, reputacije prodavca ali ponajviÅ¡e opcija za shipping. Ono Å¡to se u local pickup only verziji proda za 250, u worldwide Å¡emi ide za 500. U svakom sluÄaju, vredi svake pare. Ja sam svoju XXV platio preko 500 funti u vreme kada je ista bila preko 1,5 i piÅ¡kio od sreće. Pre toga sam je bezuspeÅ¡no ganjao po Ebay bar godinu dana. Kada bi mi danas neko ponudio te novce nazad u zamenu za amp, ne bih prihvatio.

Za one koji imaju para - kombinacija snova je naravno XIV+IX+(2x)XVI, ultimativni Farlowe Exposure. :(

To be continued...

:D

post-792-128510816579_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

samo treba pomenuti jednu stvar. exposure su divni uredjaji, uz stari sugden verovatno najposteniji "uratci" stare britanske audio skole ciji kvalitet nije bio baziran ni na kakvom medijskom spinu - barem ako pricamo o tranzistorskoj tehnologiji. ali i kod njih je sparivanje uzasno bitna stvar. ja sam pre dvadesetak godina jedno kratko vreme bio vlasnik exposure integralca, vise se ne secam da li je bio X ili XV (imao je MM phono board), i radio mi je uzasno - kao i manje vise svaki amp koji sam u te 2 godine izmenjao u nadi da iz ostatka sistema izvucem zvuk (stabi 2/stogi, linn index zvucnici), a svasta je proslo. nait 2, magnum IA125, musical fidelity A1 itd. bio sam klasicna zrtva linnove idiotske filozofije source first dok jednog dana nisam progledao (procuo :D ) i shvatio da imam najgore zvucnike ikada proizvedene u engleskoj (a od dobrih drajvera, KEF). u medjuvremenu je vecina tih ampova otisla iz mog stana, bio sam dovoljno glup da mi je mnogo vremena trebalo da skontam sta ne valja, ali sam kao klinac slepo verovao englezima da je taj zvucnik do kese, a i da onako nije bitna komponenta ako ti je izvor u redu.

moj expo je otisao coveku mislim iz subotice ili sombora koji je dosao kod mene otprilike 2 sata posto je oglas objavljen u novinama, pogledao je uredjaj, izbrojao je pare, uzgred kupio i dual 505 gram koji mi je stajao kao rezerva sa strane kad me mrzelo da palim stabija (ko je imao zna kakva je to rabota da pokrenes taj tanjir :( ).

vrlo bi ga rado otkupio nazad, cisto da ga imam kao letnje resenje da ne palim 14 lampi u sobi.

znaci super amp, ali oprezno sa uparivanjem. daleko od toga da radi na keca sa svime.

Link to comment
Share on other sites

Krajem devedesetih Farlowe prodaje Exposure. HQ je i dalje u UK a na mesto dizajnera dolazi Chris Bryant (ORELLE), koji na tržište plasira prvi post-Farlowe uređaj - integralac 2010. Nakon dobrih kritika i povoljne reakcije tržišta, izlazi i ostatak linije : 2010 power amp, snagaš, CD i tuner.

Ubrzo meÄ‘utim dolazi do joÅ¡ jedne smene, umesto Chrisa dolazi Tony Brady (stari ONIX), upgraduje postojeće modele na 2010S i plasira liniju komponenata viÅ¡eg ranga - 3010. Dok sa jedne strane mainstream publika i kritika imaju samo reÄi hvale za nove serije, a naroÄito "budgetski" integralac 2010S, stari Exposure fanovi za nove modele nemaju baÅ¡ puno reÄi hvale. Valjda u želji da se povrati i taj deo tržiÅ¡ta, Exposure lansira joÅ¡ jaÄu liniju komponenata - NEW CLASSICS, sa sve Farlowesque rimskim brojevima, koja se navodno oslanja na ono Å¡to je originalni Exposure dizajner nekad radio. Od svega Å¡to je Exposure radio od kada Farlowe nije na Äelu tima, preamp XXIII i snagaÅ¡ XXVIII su navodno najbliži pravom Exposure zvuku.

Nažalost, ostatak linije - CD player i integralac XXXV ne prate Farlowe recept i ne postižu uspeh na nivou prethodno pomenutog preamp-power tima. U meÄ‘uvremenu je i 3010 serija osvežena S upgradom, a uvedena je i top Exposure linija - MCX. Iako su cene komponenata iz ove serije popriliÄno brutalne i veće od bilo Äega Å¡to je na sebi nosilo Exposure logo, najveći ugled meÄ‘u poÅ¡tovaocima firme i dalje ima ultimativni old-school Farlowe combo XIV+IX+XVI.

ZvaniÄni deo programa je ovim zavrÅ¡en :D a tema je otvorena za komentare, pitanja, diskusiju... :(

post-792-12851081662_thumb.jpg

post-792-128510816632_thumb.jpg

post-792-128510816649_thumb.jpg

post-792-128510816667_thumb.jpg

post-792-128510816688_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

@Ozzy,

molim te, daj ocekivane cene za starije komponente - primarno snagase...

Prvo da ti odgovorim na neÅ¡to drugo - jedna od tvojih teza bila je i poreÄ‘enje sa drugim proizvoÄ‘aÄima (pomenuo si Naim, Musical Fidelity, Audiolab i Magnum). Ne bih iÅ¡ao u detalje ali jasno ti je da o Exposure imam bolje miÅ¡ljenje nego o pomenutima, u suprotnom bi ova tema bila o nekoj drugoj firmi. :( Ukratko...

- mislim da nivo kvaliteta Exposure-a kod Naima puno više košta, a to potvđuju i oni koji su sa Naima prešli na Exposure, po pravilu su zadovoljniji sistemima koji su puno jeftiniji od Naimovih koje su zamenili.

- prema Musical Fidelity ne gajim naroÄito poÅ¡tovanje, IMHO nije Äak ni ista liga.

- Audiolab je dobar ali svira drugaÄije, stvar ukusa.

- Magnum smatram inferiornim. ÄŒak i kada bi svirao bolje pouzdanost mu je slaba strana.

Cenama se ne bih bavio, to mogu biti relativno matore komponente i puno zavisi od toga u kakvom se stanju nalaze, ko ih prodaje, gde ih prodaje, kakav je shipping itd itd. Å to se snagaÅ¡a tiÄe, VIII je jeftina i apsolutno priuÅ¡tiva ali i dosta stara. IV je dosta bolja kupovina ali je i cena jaÄa, mada puno zavisi i od godiÅ¡ta i od verzije. XVIII je potpuno bezbedna kupovina obzirom na godiÅ¡te i ne mora biti ni previÅ¡e skupo. Video si, Tito je platio 500E, i to je neka smernica. Pretpostavljam da je tebi najinteresantnija VIII - verujem da bi ti se neka VIII SUPER lepo uklopila u budžet. O XVI ne vredi da priÄamo.

MeÄ‘utim, ja opet ponavljam - integralci su zlato. Bar deset godina novije, jednostavno za korišćenje, ne traži kablažu itd. Ja bih se kladio da će Exposure XV apsolutno da nadsvira neservisiran odnosno neosvežen a možda Äak i sreÄ‘en Exposure VIII+MF Preamp II, a verujem da može uz malo strpljenja i sreće da se nahvata za 200-300E.

Ako te baÅ¡ zanima snagaÅ¡ prati engleski Ebay, te matore Expo komponente su dosta Äeste i stvarno nisu skupe.

Link to comment
Share on other sites

@ozzy:svaka cast,prikupiti ovoliko informacija o jednom proizvodjacu pa makar se radilo o brendu koji volim,nije bas jednostavno,strpljv je to bio rad kako vidim :(

Sto se tice napomene @anubisa,da se ipak malo obrati paznje na uparivanje,tih expo-a:milsim da se radilo o uredjajima VII i VIII,to se bas nesto nije najbolje uklopilo u sistem sa Roksan Ojan 3x/Sub,Xerxes/Artemiz sa Straight Wire kablazom (Maestro+Stage bi-wire)..tu je Ion sa 4 x SAM-40 doneo blagostanje :D

Link to comment
Share on other sites

E, sad pitanje svih pitanja...

Vec smo ranije dosli da zakljucka da volimo drugaciji zvuk, odnosno kutije. Da li je Exposure u pravcu brzog odsecnog, kao PMC, ili je sporog, a masivnog, a la Tannoy?

Koja je razlika izmedju karaktera Audiolab-a i Exposure-a?

Sto se snagasa tice, videcemo do koje bih sume isao.

Pitanje je pre svega da li bi se on uopste uparivao sa MF IIa, ili bi se islo na upgrade Cambridge Audio combo-a. Ali o tome posle upgrade-a zvucnih kutija u sistemu A.

Nemam nista protiv da cak nabavim neki integralac, da jedno vreme boravi u sistemu, pa da vidimo za snagas...

Kakva je situacija sa njima na nemackom E-Bay. Pretpostavljam slaba?

Link to comment
Share on other sites

Vec smo ranije dosli da zakljucka da volimo drugaciji zvuk, odnosno kutije.

Sasvim moguće ali usudiću se da kažem da ukus pojednica ponekad formira oprema koju sluša a ne obrnuto, te verujem da ima prostora za napredak. :(

Da li je Exposure u pravcu brzog odsecnog, kao PMC, ili je sporog, a masivnog, a la Tannoy?

Pa nije baÅ¡ ni jedno ni drugo. Brz jeste, ali nije i tvrd. U svakom sluÄaju "spor i masivan" nije, a ostalo ćeÅ¡ morati da ÄujeÅ¡ sopstvenim uÅ¡ima.

Koja je razlika izmedju karaktera Audiolab-a i Exposure-a?

Audiolab obiÄno važi za sterilniji, hladniji, manje involving.

Sto se snagasa tice, videcemo do koje bih sume isao.

Pitanje je pre svega da li bi se on uopste uparivao sa MF IIa, ili bi se islo na upgrade Cambridge Audio combo-a. Ali o tome posle upgrade-a zvucnih kutija u sistemu A.

Nemam nista protiv da cak nabavim neki integralac, da jedno vreme boravi u sistemu, pa da vidimo za snagas...

Kakva je situacija sa njima na nemackom E-Bay. Pretpostavljam slaba?

Da, tamo ih nema baÅ¡ puno, naroÄito u poreÄ‘enju sa engleskim. NeÅ¡to ipak naleti tu i tamo...

Pero, Å¡to se mene tiÄe - XV, XX ili XXV.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...