Jump to content


TurboMaximus

Članovi
 • Posts

  2,785
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by TurboMaximus

 1. Ne razumete oscilacije. Dodavanjem može i da se oduzima. Vibracije iste frekvecije koje su u protivfazi mogu i da se meÄ‘usobno poniÅ¡te. Povežite dva osno simetriÄna zvuÄnika u protivfazu (na jednom rokirate plus i minus), stavite ih na par centimetara jedan od drugog, front u front, prebacite pojaÄalo na mono i pustite muziku. ÄŒućete otprilike skoro niÅ¡ta. Izvori vibracija su i unutar i izvan ureÄ‘aja. UreÄ‘aji nisu savrÅ¡eni ni s vibracijama, ni bez njih (nemoguć dogaÄ‘aj), pa da ih treba samo izolovati. Podloga i ureÄ‘aj rade kao mehaniÄki spreg. To važi za svaku podlogu i svaka je nesavrÅ¡ena na naÄin definisan njenim specifiÄnim mehaniÄkim svojstvima, pa zaÅ¡to onda ne koristiti onu koja se ponaÅ¡a kao kompatibilan partner. MagiÄna reÄ inertan se potura kao lako prihvatljiv kvazi odgovor za Å¡iroku laiÄku publiku. Ljudi vole jednostavna i "jasna" objaÅ¡njenja koja kao sopstveno "znanje" rado i prenose drugima. Tako nastaje fama. Realnost je sve samo ne jednostavna.
 2. Au, odziv trista posto. Dvadeset na mojega. Kad sam upotrebio termin Å¡timovanje mislio sam na zavrÅ¡nu fazu dizajniranja proizvoda. Ali, evo par primera Å¡timovanja gotove police, s zateÄenim delovima: 1. Zavarena metalna konstrukcija s popreÄnim ukrućenjima za svaki nivo, oslonjenim ploÄama (materijal nebitan) i s podesivim klasiÄnim Å¡iljcima (spajkovima) dole. Krenimo od Å¡iljaka. Moguće ih je kontramaticom pritegnuti životinjski ili samo ovlaÅ¡ ili koristiti bez matice. TakoÄ‘e, Å¡iljci mogu biti izvuÄeni manje ili viÅ¡e. PloÄe se na ram u pravilu oslanjaju preko nekakvih podloÅ¡ki. Položaj podloÅ¡ki menja ponaÅ¡anje i ploÄe i rama i njihovu interakciju. Sipanje peska, Äega se gnuÅ¡am, takoÄ‘e je Å¡timovanje. 2. Polica sa navojnim Å¡ipkama koje prolaze kroz ploÄe koje su osigurane maticama s obe strane. Sila zatezanja kontramatica direktno utiÄe na razonance police i zvuk, naravno. 3. Finite Elemente Pagode (da ne bi bilo lupetanja, nemam niÅ¡ta s njima) Uz policu dobijate set rezonatora kojima pojedinaÄni nivo prilagoÄ‘avate konkretnom ureÄ‘aju 4. Townsend Audio, stara, na duvanje (ni s ovima) Precizno podeÅ¡avanje pritiska u gumi je krucijalno. MatematiÄki pristup dizajniranju audio komponenti ima manu u tome Å¡to nijedna jednaÄina nije kompletna, već aproksimativna, odnosno približna. Realni problemi su uvek prekompleksni da bismo ih izraÄunali s apsolutnom taÄnošću. Aproksimacija može da bude i odliÄna, ali ono Å¡to ne može je da prepozna emociju. Muziku ne sluÅ¡aju osciloskopi već ljudska bića. Objektivnist je ideal kome malo ko teži, a niko ga ne dostiže. Ovim ne istiÄem subjekivnost kao poželjni princip već kao objektivno ograniÄenje pojedinca. Ne postoji savrÅ¡ena komponenta. Kada govorim o podeÅ¡avanju, tvikovanju, Å¡timovanju ne mislim na bojenje ili ulepÅ¡avanje zvuka već na isticanje muziÄkog izvodjenja u prvi plan. Ako zbog toga moram neÅ¡to da pokvarim, pokvariću. Odabraću muzikalniju nesavrÅ¡enost. ProÄitajte ponovo i post 462. Stavljam nenasilni amandman na procenu znaÄaja police, ali ostalo potpisujem.
 3. Ma naravno da je napredovalo. Ali, na kraju mora sluÅ¡ni test i fino doterivanje. IzmeÄ‘u savrÅ¡enog i bezliÄnog je tanka linija. Bio sam na jednoj prezentaciji s liÄno Vilsonom u glavnoj ulozi.
 4. Skoro kategoriÄan. Skoro da se i slažemo. Dobar stalak moguće je napraviti na hiljadu naÄina, a loÅ¡ na bezbroj. Važi i za rek. I naravno da govorim iz iskustva.
 5. Ako preteraš brat ti ostane u rukama. Imam jednu od tih diploma.
 6. AkustiÄki mrtva polica preÄesto znaÄi i mrtav zvuk. Stvar je u suptilnim odnosima. Inženjerski pristup je takoÄ‘e mrtav. Odavno je jasno koliko je neodreÄ‘ena relacija izmeÄ‘u muzikalne reprodukcije i merenja. Može do nekle da se dogura na jednaÄine, a onda lepo opereÅ¡ uÅ¡i pa Å¡timujeÅ¡ mic po mic.
 7. Nema hard filingsa. MuziÄki rasturi, Äitaj pažljivo. Brojke manje viÅ¡e, bitna je poenta Muzikalnost smatram najvažnijim kriterijumom u oceni zvuka bilo koje komponente. Da ne bi bilo magle: pod muzikalnošću podrazumevam sposobnost ureÄ‘aja (sistema) da ne naruÅ¡i ili joÅ¡ bolje, da verno prenese suÅ¡tinu muziÄke interpretacije. To može biti zadovoljeno i ako tehniÄki aspekti reprodukcije popriliÄno promaÅ¡uju realnost. Polica je na poÄetku audio lanca, a istovremeno akustiÄki integriÅ¡e sistem. Njen zadatak je, ako ste razumeli moj pretproÅ¡li post, da pomogne ureÄ‘ajima da rade Å¡to bliže optimalnom režimu, ako niÅ¡ta drugo, u muzikalnoj zoni. To se ne postiže tek tako. Idealna polica morala bi da ima sistem riltajm mehaniÄke ekvalizacije. Malo sutra.
 8. Lepo! OÄekujemo utiske. Bilo bi dobro, ako nije problem, da navedeÅ¡ i podatke o prostoriji, vrsti poda, nameÅ¡taju (boja me ne zanima), tepihu i naravno položaju sistema i zvuÄnika. Uz viÅ¡e objektivnih podataka bolje ćemo razumeti tvoju ocenu.
 9. PokuÅ¡aću da objasnim Å¡te se dogaÄ‘a u elektriÄnom provodniku pod dejstvom vibracija. Zamislimo jedan elektriÄni provodnik (žicu) kroz koji ne teÄe struja. Nosioci naelektrisanja, takozvani kvazislobodni elektroni, se haotiÄno kreću. Svako kretanje naelektrisanja je struja. Prema principu elektromagnetne indukcije svaki strujni tok je okružen magnetnim poljem. Ako je struja promenljiva, promenljiv je i intenzitet magnetnog polja. Ovo polje, opet, indukuje novo elektriÄno polje duž pravca strujnog toka. Ono Å¡to je ovde bitno je da je ukupno, rezultantno elektriÄno polje jednako nuli jer bi sve drugo rezultiralo nekakvom strujom. Kada se kroz provodnik propusti struja elektroni ne prestaju da se kreću haotiÄno već dobijaji dodatnu komponentu kretanja duž linija uspostavljenog elektriÄnog polja, odnosno duž ose provodnika. Prethodno opisani elektromagnetni efekat se dogaÄ‘a i ovde i Äitava elektronika se proraÄunava na pretpostavci uravnoteženosti haotiÄne komponente i osnoj usmerenosti voÄ‘enog signala. Pretpostavimo sad da provodnik vibrira. Zajedno s provodnikom kreću se i nosioci naelektrisanja, elektroni. Sada uz haotiÄnu komponentu i osnovni signal imamo i komponentu izazvanu vibracijama. Ova treća komponenta, koja je potpuno nepredvidiva, nije obuhvaćena jednaÄinama strujnog kola. Zato elektronski ureÄ‘aj viÅ¡e ne radi onako kako je projektovan, već sliÄno, a u hifi to može da znaÄi i oÄajno. Tu uskaÄe polica. Pretpostavjam da nemaÅ¡ pravo iskustvo s ovom komponentom, Å¡to je sasvim rutinski sluÄaj.
 10. Ova tema će me zanimati. Da police ne utiÄu na zvuk, barem ne bitno, je jedna od najvećih zabluda hi-fija. I masovna. Adekvatno zbrinut sistem od 1000 evra može muziÄki da rasturi deset puta skuplju kombinaciju smeÅ¡tenu na tek tako odabranu ili proizvoljno dizajniranu podlogu. Kako kvalitet ureÄ‘aja raste ovo postaje sve važnije. Da se razumemo, polica obavlja svoj deo posla i nije Äarobni Å¡tapić, ali je njen znaÄaj daleko iznad onoga Å¡ta je većina spremna da oÄekuje. Naravno, hearing is believing.
 11. Medijapan je autodampiran materijal koji je akustiÄki sve problematiÄniji Å¡to je deblji. Pre bih rekao da takvi stalci jednu anomaliju kompenzuju drugom, Äineći zvuk prihvatljivijim, no ne i boljim. Akustika je prostor Äuda, ali moje iskustvo me navodi da budem skoro kategoriÄan.
 12. Pozdrav! Da se ne biste cimali pozdravljam i samog sebe! Uzgred, Å¡ta znaÄi ono "warn status" ispod mog avatara?
 13. Za takvu sobu ti trebaju zvuÄnici koji seku ispod 50Hz da bi izbegao osnovnu rezonancu koja je i pojaÄana kvadratnim proporcijama. Takvi zvuÄnici bi zahvaljujući boljoj artikulaciji dali utisak dubljeg basa jer ne bi pobuÄ‘ivali akustiku prostorije proizvodeći bezliÄnu muljavu koju neki nazivaju basom.
 14. To su odliÄni mali zvuÄnici. Mogu da rade pristojno i blizu zida. Polica će urnisati zvuk. Ako ikako možeÅ¡ stavi ih na kvalitetne stalke, isplatiće se.
 15. Od iverice ili medijapana ne možeš da napraviš dobar stalak. Ako ti je tek toliko da ga odigneš od poda, kažem neaudiofilsko da. U suprotnom razmisli još jednom o metalu.
 16. Nije nikakav placebo. Svaka zamena aktivnih ili pasivnih elektronskih komponenti, ožiÄenja, makar i samo novi var se Äuje i traži period usviravanja. To može da traje od par pa do nekoliko desetina sati. Ako se ne Äuje treba da se zamislite nad zvukom svog sistema.
×
×
 • Create New...